Bevog ti časti karto za Siddharto!

Splošni pogoji nagradne igre

Bevog ti časti karto za Siddharto!”

 

1. Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri “Bevog ti časti karto za Siddharto". Organizator in izvajalec: BEVOG d.o.o, Grajska cesta 27, 9250 Gornja Radgona, matična št.: 1518585000, ID št. za DDV: SI79058701(v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 08. 11. 2023 do vključno 11. 11. 2023 23:59 ure. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre "Bevog ti časti karto za Siddharto" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija Pivovarne Bevog. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 

3. Udeleženci


Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili. Nagrada ni prenosljiva na druge osebe. Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja.

 

4. Način sodelovanja

Sodelovanje je omogočeno na dva načina, in sicer z nakupom artikla Ledena (vsaj 4 pločevinke) v spletni trgovini ali brez nakupa preko omrežja Facebook in Instagram. Posameznik lahko sodeluje na oba načina, vendar lahko nagrado prejme le enkrat. 

Sodelovanje z nakupom v spletni trgovini: Vsi nakupi v času od 8.11.-11.11.2023 do 23:59 ure, ki bodo vsebovali vsaj 4 pločevinke piva Ledena (šteje tudi kot del 4 pack, 12 pack ali 24 pack pakiranja) bodo avtomatsko sodelovali v nagradni igri.

Sodelovanje preko omrežja Facebook in Instagram: Vsi uporabniki omrežja Facebook in Instagram, ki bodo v času od 8.11.-11.11.2023 do 23:59 ure všečkali Facebook stran Pivovarna Bevog oz. Instagram profil Bevog Brewery, komentirali pod objavo Bevog ti časti karto za Siddharto!”, označili prijatelja s katerim bi šli na koncert in delili objavo kot zgodbo.

Izmed vseh, ki bodo v času od 08. 11. do 11. 11. 2023 sodelovali v nagradni igri na enega ali oba načina, bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli po dve vstopnici za koncert Siddharte, ki bo 18. novembra 2023 v Areni Stožice. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, nakup v spletni trgovini) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja [email protected]. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

Dobitniki nagrad bodo obveščeni preko elektronske pošte (v primeru nakupa v spletni trgovini) in objavljeni pod komentarji objave (Facebook in Instagram).

 

5. Nagrade:

V sklopu nagradne igre bosta podeljeni tri (3) nagrade. Nagrade so:

 • 3x dve (2) vstopnici za koncert Siddharte, ki bo 18. novembra 2023 v Areni Stožice

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost nagrade ne presega 42,00 eur, zato ta nagrada ni obdavčena. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade. 

6. Žrebanje, dodeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Žrebanje bo potekalo 13. 11. 2023 ob 10. uri na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed vseh udeležencev nagradne igre nagrajenca izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo posnet oz. se bo o njem vodil zapisnik. Posnetek ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Ob zaključku nagradne igre bo nagrajenec obveščen po elektronski pošti (v primeru nakupa v spletni trgovini) oz. osebnem sporočilu omrežja Facebook oz. Instagram. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo podatkov profila za namen razglasitev rezultatov nagradne igre. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v email sporočilu v roku 2 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, stalni naslov). V primeru, da upravičenec do nagrade ne bi pravočasno posredoval podatkov, se šteje, da se nagradi odreka.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani organizatorja nagradne igre in bo obveščen o možnosti prevzema nagrade.

Nagrajenec iz spletne trgovine bo nagrado prejel skupaj z naročilom, nagrajenec iz igre preko omrežij Facebook in Instagram pa po navadni pošti (najkasneje do petka 17.11.2023).

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
  • se nagrajenec v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;
  • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • motnje ali otežen dostop do spletne strani www.bevog.si ali družbenih omrežij Facebook ali Instagram;
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
 • nedostavljene pošiljke z nagradami;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja izbranih v skladu s temi pogoji;
 • objave izbranih skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrade. 

 

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.bevog.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: [email protected]

 

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih izvajalca do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani pri izvajalcu nagradne igre v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov izvajalec dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

11. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila nagradne igre so na voljo na spletni strani www.bevog.si kjer so dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

 

12. Ostale določbe
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za nepravilno oddane podatke. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani bevog.si, kjer so dosegljiva pravila nagradne igre.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Gornja Radgona, 8. 11. 2023

Zapri (esc)

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto Bevog.si uporablja piškotke. Uporabljamo jih za pravilno delovanje spletnega mesta in za spremljanje obiskanosti (Google analytics).

Strinjam se

Ali ste stari 18 let?

Kliknite DA, če ste polnoletni.
Kliknite NE, če ste mlajši od 18 let.

DA NE

Košarica

Vaša košarica je prazna.
Nadaljuj z nakupom